Verdragen van Geneve


Verdragen van Genève

In de Verdragen van Genève zijn onder meer de volgende punten opgenomen:
 • moord
 • marteling of onmenselijke behandeling
 • het toebrengen van schade aan lichaam en gezondheid
 • grootschalige vernietiging of toe-eigenen van eigendom zonder militaire noodzaak
 • het gijzelen van burgers
 • het dwingen van krijgsgevangenen of burgers tot het dienen in een vijandelijk leger
 • het ontzeggen van een reguliere rechtsgang aan krijgsgevangenen en burgers
 • onrechtmatig deporteren, vervoeren of in hechtenis nemen van burgers.

Bron WikipediaHet Internationaal Strafhof (International Criminal Court/Cour Pénale Internationale, afkorting ICC/CPI) is een permanent hof voor het vervolgen van personen die verdacht worden van genocidemisdaden tegen de menselijkheid enoorlogsmisdaden zoals deze zijn erkend in diverse internationale verdragen. Het Strafhof is opgericht in 2002 en in Den Haag gevestigd. De werktalen zijn Engels en Frans.
Dit Strafhof dient niet verward te worden met:
 • Het Internationaal Gerechtshof (International Court of Justice/Cour Internationale de Justice) dat gevestigd is in hetVredespaleis in Den Haag. Dit hof behandelt rechtsgeschillen tussen staten.
 • Het Joegoslavië-tribunaal (International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, ICTY) dat eveneens in Den Haag zetelt.
Het Internationaal Strafhof is een onafhankelijk instituut dat wel nauw met de Verenigde Naties samenwerkt. Hoofdaanklager bij het Hof is de Argentijn Luis Moreno-Ocampo.
De aanklager kan in drie gevallen een officieel onderzoek openen dat tot vervolging kan leiden:
 • Een verdragsstaat kan zelf een situatie naar het Strafhof verwijzen;
 • De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties kan krachtens hoofdstuk VII van het Handvest van de Verenigde Naties elke situatie naar de aanklager verwijzen;
 • De aanklager kan op eigen initiatief ("proprio motu"), mits met de goedkeuring van de Preliminaire Kamer van het Strafhof, een onderzoek instellen naar vermeende misdrijven binnen de rechtsmacht van het Hof, gepleegd op het grondgebied van een verdragsstaat of door iemand met de nationaliteit van een verdragsstaat.
Verdachten worden ondergebracht in het Penitentiair complex Scheveningen onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties.
Tekst van de UN over gedwongen verdwijningen


http://www2.ohchr.org/english/law/disappearance-convention.htm